Het gebruik van eigenschappen van de tuin in de creatieve therapie Het gebruik van eigenschappen van de tuin in de creatieve therapie   Methodieken Methodieken Terug naar de begin pagina Home
De behandeling: kenmerken van de tuin, de rol van de therapeut, doelen en methodieken De behandeling: kenmerken van de tuin, de rol van de therapeut, doelen en methodieken   Faciliteiten en budget Faciliteiten en budget
Indicaties en contra-indicaties voor creatieve therapie tuin Indicaties en contra-indicaties voor creatieve therapie tuin   Geschiedenis van de creatieve therapie tuin en recente ontwikkelingen Geschiedenis van de creatieve therapie tuin en recente ontwikkelingen

Methodieken

De methoden, die in de creatieve therapie tuin ontwikkeld zijn, staan enerzijds in relatie tot de verschillende doelgroepen in de populatie van cliŽnten en anderzijds tot de stromingen binnen de opleiding en de hulpverlening.

De domeinen, waaruit deze methoden voortkomen zijn: de ontwikkelingspsychologie, de gedragswetenschap, de antroposofie, de orthopedagogiek, de natuureducatie en theorieŽn omtrent natuur en tuinkunst.

Methoden in de creatieve therapie tuin                                                           

- De creatief proces methode
- (Ortho)agogische tuintherapie
- Gedragstherapie
- Kunstzinnige tuintherapie
- Sociale vaardigheidstraining

In de creatief proces methode componeert de therapeut met het materiaal situaties, die gericht zijn op de problematiek van de cliŽnt. Bovendien kiest hij activiteiten, die het niveau van structuren en de belangrijkste thematiek van de cliŽnt zichtbaar maken. Op deze manier vult hij leemten in de diagnostiek aan. De diverse appŤlwaarden van levend materiaal en aan seizoenen gebonden structuren zijn specifiek voor de creatieve therapie tuin. Afhankelijk van de doelstelling volgen interventies met behulp van het materiaal. Aan de hand daarvan oefent de cliŽnt via de esthetische illusie met onbekende of problematische gevoelens.Zo nodig wordt gewerkt via creatieve regressie. De therapie kan kortdurend of langdurend zijn.

In de (ortho)agogische tuintherapie creŽert de therapeut overzichtelijke situaties. De cliŽnt ervaart en leert, dat je activiteiten, gevoelens en relaties kunt ordenen. Deze methode stimuleert en oefent alle egofuncties met als doel een toename van het adequate functioneren en het verwerven van gevoelens van competentie. Zij wordt vooral toegepast bij cliŽnten, die moeilijk kunnen structureren, bijvoorbeeld op grond van een aangeboren stoornis of een afwijking in de vroege ontwikkeling. De ambachtelijke kant van het tuinieren staat centraal.

In de gedragsgerichte tuintherapie stuurt en corrigeert de therapeut het gedrag van cliŽnten. De therapeutische interventies zijn gericht op handelingen met het (levende) materiaal. De cliŽnt leert inzien welke consequenties zijn handelen heeft voor het leven van de plant, inclusief de beŽindiging daarvan. Deze vorm van tuintherapie maakt voornamelijk gebruik van de wetmatigheden van het materiaal, bijvoorbeeld oorzaak en gevolg.

De kunstzinnige tuintherapie draait om werkstukken of producten en hun zeggingskracht. In het kader van de therapie verwerft de cliŽnt technieken en vervaardigt vervolgens werkstukken, die onderwerpen verbeelden, welke hij als problematisch ervaart. Bijvoorbeeld in geval van een hulpvraag rond seksualiteit. Door middel van het uitwerken van themaís, die in verband staan met de ervaren problemen, leert de cliŽnt relativeren en dingen een andere plaats geven of er anders mee omgaan. De esthetische kwaliteiten van het product vormen, in samenhang met reflectie en bewustwording, een belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van therapie, die veelvuldig gebruik maakt van bloemsierkunst en tuinarchitectuur.

De sociale vaardigheidstraining nodigt de cliŽnt uit tot het samenwerken en samenspelen. Afhankelijk van de problematiek en de leeftijdscategorie worden verschillende vaardigheden geoefend en diverse methodieken toegepast. In de tuin leren cliŽnten bijvoorbeeld elkaar helpen, gereedschappen delen, het werk of product van de ander beoordelen, kritiek geven Ťn kritiek accepteren, complimenten maken en laten zien, dat ze trots zijn.

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug