Het gebruik van eigenschappen van de tuin in de creatieve therapie Het gebruik van eigenschappen van de tuin in de creatieve therapie   Methodieken Methodieken Terug naar de begin pagina Home
De behandeling: kenmerken van de tuin, de rol van de therapeut, doelen en methodieken De behandeling: kenmerken van de tuin, de rol van de therapeut, doelen en methodieken   Faciliteiten en budget Faciliteiten en budget
Indicaties en contra-indicaties voor creatieve therapie tuin Indicaties en contra-indicaties voor creatieve therapie tuin   Geschiedenis van de creatieve therapie tuin en recente ontwikkelingen Geschiedenis van de creatieve therapie tuin en recente ontwikkelingen

Indicaties en contra-indicaties
voor creatieve therapie tuin

 

Indicaties voor creatieve therapie tuin
1. CliŽnten, die problemen hebben met stilstaan bij hun belevingswereld

2. CliŽnten, die problemen hebben met ordenen en begrenzen
3. CliŽnten, die problemen hebben met hun autonomie
4. CliŽnten met emotionele problemen

5. CliŽnten, die moeite hebben met integreren
6. CliŽnten, die moeite hebben met het aangaan van bindingen

Contra-indicaties voor creatieve therapie tuin

 

 

 

Indicaties voor creatieve therapie tuin

Als algemene voorwaarde geldt, dat de cliŽnt affiniteit heeft met de natuur en het beÔnvloeden daarvan, zoals dat eigen is aan bezig zijn in de tuin. Er wordt een onderscheid gemaakt in problemen met:
- stilstaan bij de belevingswereld, onder andere de beleving van het eigen lichaam
- ordenen en begrenzen
- de autonomie
- het waarnemen van en uiting geven aan emoties
- integreren
- het aangaan van bindingen

1. CliŽnten, die problemen hebben met stilstaan bij hun belevingswereld

- Geurende, eetbare en hoorbare materialen, en materialen die uitnodigen om aan te raken, helpen cliŽnten bij het maken van (meer) contact met het eigen lichaam.

- Het aan de seizoenen gebonden onderhoud en de aanleg van tuinobjecten stimuleren cliŽnten, die moeite hebben met lichamelijke activiteit.

- De afwisseling van lichamelijk actieve en passieve bezigheden brengt de verstoorde energiehuishouding van cliŽnten weer in balans.

- CliŽnten, die de tuin en de natuur uitsluitend normatief en functioneel benaderen, doen impliciet directe zintuiglijke ervaringen op. Deze ervaringen leiden gemakkelijk tot associaties of roepen herinneringen op.

- CliŽnten, die onvoldoende stil kunnen staan bij de beleving van de omringende wereld, ervaren in de tuin de tijd, die gemoeid is met een groeiproces. Deze verwondering lokt een pas op de plaats uit.

- CliŽnten met een grote vrijheidsdrang vinden in de creatieve therapie tuin vooral buiten de nodige ruimte om te werken.

2. CliŽnten, die problemen hebben met ordenen en begrenzen

- De tuin biedt cliŽnten, die moeite hebben met tastbare activiteiten, allerlei bestaande vormen. Deze vereenvoudigen en stimuleren het maken van een product.

- Met de seizoenen samenhangende werkzaamheden in de tuin geven houvast aan cliŽnten, die het eigen handelen moeilijk in kunnen perken.

- Op een vanzelfsprekende wijze vraagt de tuin cliŽnten, die zich verliezen in symbolische betekenissen, om een zakelijke vormgeving.

3. CliŽnten, die problemen hebben met hun autonomie

- CliŽnten, die niet voldoende onafhankelijk kunnen functioneren, vinden in de tuin een uitdaging tot het creŽren van een eigen plek. Er zijn talloze manieren om deze wezenlijke ervaring vorm te geven: van louter functioneel of stereotiep tot experimenterend met het gebruik van materialen en hun eigenschappen.

- CliŽnten, die worstelen met hun identiteit of het zich los maken van anderen, projecteren hun eigen wensen of weerstanden gemakkelijk op het levend materiaal. Een dergelijke identificatie is een veilige weg om met moeilijke gevoelens om te leren gaan.

- CliŽnten, die het onder controle houden van de omgeving niet durven loslaten, krijgen in† het tuinieren zicht op de autonome processen van het materiaal. Planten groeien ook onafhankelijk van hun bemoeienis.

†- Tuinieren stelt cliŽnten, bij wie vrijwel elk ingrijpen tot conflicten leidt, in de gelegenheid zelf te spelen met de mogelijkheid om als dan niet in te grijpen in een natuurlijk cyclus. Aldus ondervinden zij vanuit een ander standpunt, wat zoiets betekent en teweegbrengt.

- CliŽnten, die worstelen met het nemen van verantwoordelijkheid, ervaren in het tuinieren, dat zij niet alles in de hand hebben, terwijl er toch vooruitgang is. Groeiprocessen bieden cliŽnten een uitgelezen kans om zich naar draagkracht verantwoordelijk te voelen.

4. CliŽnten met emotionele problemen

- Tuinieren kent allerlei activiteiten met de mogelijkheid of noodzaak om kracht te zetten, zowel in het vormgeven als in het wegnemend vormen. Voor cliŽnten, die regelmatig oplopen tegen hun eigen agressie of destructieve neigingen, zijn deze bezigheden een handreiking om tot een adequate waarneming en uitdrukking van hun gevoelens te komen.

†- CliŽnten, die er niet in slagen een groot verlies te verwerken, stuiten in de tuin onherroepelijk op het natuurlijke spanningsveld tussen leven en dood. Door in eigen tempo afstand te laten veranderen in betrokkenheid, ontstaat er ruimte om te rouwen.

- De groei en bloei in de tuin en de spontane verandering van vormen verleiden cliŽnten, die moeilijk enige verbazing, verrukking of blijheid laten zien, tot een ongedwongen reactie.

5. CliŽnten, die moeite hebben met integreren

- Tuinieren maakt tijd en ruimte tastbaar. Het werken volgens een plan helpt cliŽnten, die dat lastig vinden, bij het overzichtelijk maken van en vat krijgen op hun omgeving.

†- Werken met levend materiaal maakt oorzaak en gevolg van het handelen zichtbaar. Het is een hulpmiddel voor cliŽnten, die de effecten van hun handelen niet of nauwelijks kunnen ervaren.

- De confrontatie met natuurlijke processen helpt cliŽnten met onvoldoende realiteitszin bij de ontwikkeling van hun gevoel voor de werkelijkheid.

- CliŽnten ervaren in het tuinieren de kringloop van de te onderscheiden levensfasen. Dit vergemakkelijkt het terugkijken op en in perspectief plaatsen van een bepaalde fase uit hun eigen leven.

6. CliŽnten, die moeite hebben met het aangaan van bindingen

- CliŽnten voor wie betrokkenheid of het aangaan van bindingen beangstigend is, ervaren in het functionele aspect van het tuinieren op een niet bedreigende wijze de wederkerigheid in de omgang met levend materiaal.

- CliŽnten, die het zorgen voor iets of iemand gebruiken om de confrontatie met zichzelf uit de weg te gaan, merken in de tuin, dat de natuur geeft en dat zij daarvoor open staan.

- Het tuinieren biedt cliŽnten, bij wie het aangaan van bindingen niet te ontwikkelen valt, de mogelijkheid om functioneel en productief te werken.

- CliŽnten, die in hun eigen ontwikkeling belemmerd worden door het dragen van de zorg voor iets of iemand, ervaren in de tuin, dat het levende materiaal weliswaar vraagt om verzorging, maar dat het niet bepalend is, wie die verzorging op zich neemt.

- In de tuin kan de therapeut cliŽnten, bij wie de gewetensontwikkeling nauwelijks op gang gekomen is, steeds weer in overweging geven, wat men ethisch wel en niet verantwoord acht.

- CliŽnten, die problemen hebben met de ervaring van continuÔteit, beleven in het tuinieren de opeenvolging van de seizoenen en de daarmee samenhangende fasen in groeiprocessen.

Contra-indicaties voor creatieve therapie tuin

- CliŽnten die zonder gewetensontwikkeling of de mogelijkheid daartoe. In het tuinieren is het kunnen maken van een minimale ethische afweging onontbeerlijk.

- CliŽnten, die in extreme mate problemen hebben met een veranderende omgeving. De tuin en de natuur zijn immers voortdurend onderhevig aan verandering in vorm en sfeer.

- CliŽnten met een panische angst voor open ruimten. In de tuin is de ruimte vaak groot en met name naar boven toe onbegrensd.

- CliŽnten met een ernstige smetvrees. Tuinieren betekent altijd omgaan met stof, verschillende soorten aarde en Ďbesmettelijkeídingen als insecten.

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

 

 

 

 

 

terug